"Explosion technology"— scientific and technical journal

Journal was founded in 1922 by a group of engineers. In Russia and the CIS "Explosion technology" is the only one peer-reviewed specialized periodical in the field of blasting.

Issue 115/72 (2016)

Theory and practice of blasting work

Brief view
 Article title Pages  
Title and imprint 

Section 1. Researches of the rocks destruction process
UDC 622.235
Odintsev V.N., Leading researcher, PhD
(Institute of Comprehensive Exploration of Mineral Resources Russian Academy of Sciences – IPKON RAS (Moscow, Russia)

Estimation of impact of pressure in charger camera on rock pre-fracture

Keywords: rock, camouflage explosion, elastic wave, velocity of detonation, rock stretching, wave pre-failure

To improve prognosis for rock pre-fracture under explosion we studied dynamic stress state of an elastic deformation area of the rock far from the charging cavity. The novel character of the study is that we took into account phase of pressure increasing in the explosion cavity. A relationship was established between maximum tensile stress in elastic wave and velocity of the pressure increase. This relationship demonstrates that elongation of pressure increase phase in the explosion cavity is associated with decrease in magnitude of the peak tensile stress. The conclusion was made that explosives with different velocities of detonation might be used to control explosive pre-fracture of the rock

Bibliographic list:
 1. Gornye nauki. Osvoenie i sochranenie nedr Zemli. Redaktor. akad. K.N.Trubetskoy. (Mining science. Exploration and conservation of mineral resources of the Earth. Editor. acad. K.N.Trubetskoy). Moskva. Izdatelstvo Akademii gornych naur = Moscow. Academy of Mining Scince Publishing House. 1997. P478.
 2. Trubetskoy K.N., Viktorov S.D., Zakalinsky V.M. Krupnomasshtabnaya vzryvnaya otboyka na podzemnyh rudnikah (Large-scale blasting at underground mines) // Gorny jurnal = Mining Journal. 2005.No4. pp.43-47.
 3. Ganapolsky M.I., Baron V.L., Belin V.A., Pupkov V.V., Sivenkov V.I. Metody vedenia vzryvnych rabot. Spezialnye vzryvnye raboty.(Management methods of blasting operations. Special blasting operations). Moskva. Izdatelstvo Gornaya Kniga = Moscow. Gornaya Kniga Publishing House. 2007.P.568.
 4. Viktorov S.D., Kochanov A.N., Odintsev V.N. Predrazrushenie gornyh porod kak stadia iprocessa razrushenia pri kvasistaticheskom i dinamicheskom nagrujenii (Rock pre-failure as a stage of rock fracture process under quasi-static and dynamic loading) // Zapisky gornogo instituta =Proceedings of the Mining Institute. 2007. V.171.pp. 45-48.
 5. Aleksandrov V.E., Kochanov A.N., Levin B.V. O vzaimosviazi akusticheskich i prochnostnych svoystv porod v zone predrazrushaushego deystvia vzryva (About interrelation acoustical strength properties of rock in pre-failure zone of explosion) // Fyziko-technicheskie problemy razrabotki poleznych iskopaemych= Journal of Mining Science. 1987. № 4. pp. 45-48.
 6. Kochanov A.N. Izuchenie parametrov zon predrazrushenia massiva kak osnova sovershenstvovania tehnologii vzryvnyh rabot (Study of parameters of rock pre-failure zones as the base of mining explosive development) // Gorny informatsionno-analiticheskii zhulnal=Mining informational and analytical journal. 2007. No 4. pp.166-179.
 7. Sher E.N., Aleksandrova N.I. Dynamics of developing failure zones with explosion of concentrated charge in brittle medium // Journal of Mining Science. 2000. Vol. 36. № 5. pp. 462-475.
 8. Leksowskij A.M., Borovikov V.A., Bozorov N.S., Abdulmanov A.A., Sinany A.B. Zona povrejdennosti vysokomodulnych materialov pri vzryvnom nagrujeniji granite (The damage zone of high-modulus granite) // Pisma v JTF= Applied Physics Letters. 2002. Vol.28. No16. P.90.
 9. Menjulin M.G., Yurovskyh A.V. Vlianie estestvennoy i navedennoy treshinovatosty na vzryvnoe razrushenie I predrazrushenie gornyh porod (Influence natural and induced fissures on explosive fracture and pre-fracture of rock) // Gorny informatsionno-analiticheskii zhulnal=Mining informational and analytical journal. 2004. No 1. pp.90-94.
 10. Kochanov A.N. Analis struktury mikro i makrotreshin pri dinamicheskom razrushenii gornyh porod (Microstructure analysis of micro- and macrocracks under dynamic fracture of rock) // Fundamentalnye i prikladnye voprosy gornyh nauk= Fundamental and applied questions of mining science. 2015. No 2. pp.317-321.
 11. Kochanov A.N., Odintsev V.N. Teoreticheskaja otsenka radiusa oblasti predrazrushenija porod pri kamufletnom vzryve (Theoretical estimation of microfractured area radius after camouflet explosion) // Vzrryvnoe delo = Explosive Business. 2015.No 113-70. pp.41-54.
 12. Meyers M. Dynamic failure: mechanical and microstructural aspects // Journal de Physique IV Colloque. – 1994. – 04(C8). – P.597-621.
 13. Sharp J.A. The program of elastic waves by explosive pressure // Geophysics. 1942. Vol.7. pp.144-154.
 14. Krukov G.M. Fizika I momenty raznyh vidov razrushenia gornoi porody pri vzryve v ney udlinennogo zaryada (Physic and Different Types of Rock Fracture at Explosion of Elongated Explosive). Moskva. Izdatelstvo Gornaya Kniga = Moscow. Gornaya Kniga Publishing House. 2009.P.48.
 15. Dugartsyrenov A.V. Dinamika napriajenno-deformirovannogo sostoiania gornych porod pri kamufletnom vzryve sosredotochennogo zariada. (Dynamics of rock stress-strain state at the explosion of concentrated charge). // Gorny informatsionno-analiticheskii zhulnal=Mining informational and analytical journal. 2007. No 4. pp.166-179.
 16. Odintsev V.N. Otryvnoe razrushenie massiva skalnyh gornyh porod (Tensile Fracture of Rock Massif). Moskva. Izdatelstvo Instituta problem kompleksnogo osvoenia nedr = Moscow. Publishing House of the Institute of Complex Exploration of Mineral Resources. 1996. P.166.
 17. Nikitin L.V., Odintsev V.N. A dilatancy model of tensile macrocracks in compressed rock // Fatigue & Fracture of Engineering Materials &Structures. 1999. Vol.22. N11. pp.1003-1009.
 18. Rodionov V.N., Adushkin V.V., Kostuchenko V.N., Nikolaevsky D.Y., Romashov A.N., Tsvetkov V.M. Mechanicheskiy effect podzemnogo vzryva (Mechanical effect of undermine explosion). Moskva. Izdatelstvo Nedra = Moscow. Nedra Publishing House. 1971. P.224.
 19. Viktorov S.D., Kazakov N.N., Shlyapin A.V. Geometricheskie parametry kamufletnoy zony pri vzryve skvajinnogo zariada v kariere. (Geometrical parameters of the zone camouflet at explosion the charge chink in career). // Vzrryvnoe delo = Explosive Business. 2012.No 108-65. pp.8-15.
5-17
UDC 622.235
Viktorov S.D., Deputy Director of the Institute, Prof, PhD
Kazakov N.N., Leading researcher, PhD
Shlyapin A.V., Senior researcher, PhD
(Institute of Comprehensive Exploration of Mineral Resources Russian Academy of Sciences – IPKON RAS (Moscow, Russia)

Crushing rock between two charges and at an extreme charge in the top layer of the opencast bench

Keywords: granulometric composition, the output of the oversize, the phase explosion process, category of fracture, the technological fragmentation of rocks, zones of the process

In the article the method of calculation to determine particle size crushing rock in the top layer of the ledge career explosion of blasthole charges. Career the top layer of the ledge is the largest unregulated area of crushing is the main supplier of gauge in case of open development of mineral deposits. Therefore, the study of laws of crushing of rocks in this layer is of great scientific and practical interest. Computational method describes destructive the combined effect of camouflage, wave and quasi-static phases of the process of the impact of the explosion on the mountainous massif, taking into account technological parameters of drilling and blasting. Also, in the article the results of analysis calculation of crushing rock explosion in the upper layer of the quarry ledge, made on the basis of the formulated multi-phase and multi-zone development theory of the process of transmission, distribution in the array explosion energy and technological crushing of rocks by explosion, with use of the developed complex computer programs.

Bibliographic list:
 1. Viktorov S.D., Kazakov N.N., Shlyapin A.V. Geometricheskie parametry kamufletnoj zony pri vzryve skvazhinnogo zarjada v kar'ere. Sbornik «Vzryvnoe delo» Vypusk № 108/65. – M.: ZAO «MVK po vzryvnomu delu pri AGN», 2012. – pp.8-15.
 2. Shubin N.E., Golik V.I., Gabaraev O.Z., Drebenshtedt K. Gorizonty sotrudnichestva gornjakov Germanii i Kavkaza. Ustojchivoe razvitie gornyh territorij. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal №1(19). 2014. pp. 9-14.
 3. Golik V.I. Razrabotka mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh. Vladikavkaz, Mavr, 2006. 359 p.
 4. Kutuzov B.N. Proektirovanie vzrivnih rabot v promishlennosti The design of blasting in the industry. 1983. p. 359.
 5. Kutuzov B.N. Metodi vedeniya vzrivnih rabot. (Methods of blasting). Chast 1. Razrushenie gornih porod vzrivom = Part 1 und 2. The destruction of rocks by explosion. 2009,. p. 472.
 6. Kazakov N.N. Vliyanie zon nereguliruemogo drobleniya na kachestvo otbitoi gornoi massi (The impact of unregulated zones of crushing on the quality of the smitten rock mass). Gornie nauki na rubeje XXI v. = Mining science at the turn of the XXI century. 1998. pp. 517-522.
 7. Viktorov S.D., Kazakov N.N., Shlyapin A.V., Lapikov I.N. Geometrical parameters the zone camouflet at explosion the charge chink in career. A collection of "blasting". 2012. № 108/65. pp. 8-15.
 8. Kazakov N.N. Obem zon nereguliruemogo drobleniya (The volume of unregulated zones of crushing). Sbornik «Vzryivnoe delo» = A collection of "blasting". 1998. №91/28. pp.31-35.
 9. Mosinec V.N. Abramov A.V. Razrushenie treschinovatih i narushennih gornih porod. (The destruction of fractured and broken rock). 1982. p. 248.
 10. Rakishev B.R. Rakisheva Z.B. Auezova A.M. Kuttibaev A.E. Analiticheskoe opredelenie granulometricheskogo sostava vzorvannoi gornoi massi pri skvajinnih zaryadah drobleniya (Analytical determination of the granulometric composition of blasted rock at the borehole crushing charges). Sbornik «Vzryivnoe delo» = A collection of "blasting". 2015. № 113/70. pp. 6-29
18-30
UDC 622.261: 622.026
Zharikov I.F., Leading researcher, PhD
(Institute of Comprehensive Exploration of Mineral Resources Russian Academy of Sciences – IPKON RAS (Moscow, Russia)

The effectiveness of the explosive training rock mass to excavation

Keywords: borehole charges, explosive, granulometric composition, energy blast, fragmentation, quality distribution, initiation, air gap

Based on probabilistic results presentation of blasted rock mass crushing analysis of possible ways to improve the quality of training of blasted rock mass in the open mining. Proposed criteria for assessing energy costs for crushing rocks depending on the mechanism of energy transfer environmental firm explosion Wednesday. It has been shown that, with the continued explosion energy but different distances between parts of a charge or points of initiation, the energy spent on crushing Wednesday, has maximum defined size of jacket or a distance between points of initiation. Working hypothesis is formulated to search for new methods of explosive rupture of rocks based on the repeated impact explosive source on rock

Bibliographic list:
 1. Zharikov I.F., Seinov N.P., Nuridzhanyan G.Z. O vozmozhnosti povysheniya KPD vzryva pri droblenii gornyh porod // Sb. «Nauchnye soobshcheniya» IGD im. A.A. Skochinskogo, 2000, № 317, s. 41-50.
 2. Zharikov I.F. Mekhanizm dejstviya vzryva v uprugo - plasticheskoj srede // Sb. «Vzryvnoe delo», 2010, №104/61, s. 50-63.
 3. Orlenko L.P. Fizika vzryva // M., Fizmatlit, 2004, s. 704
 4. Cherepanov G.P. O vliyanii impul'sa na razvitie nachal'nyh treshchin // PMTF, 1983, № 1, s. 59-63
31-44
UDC 622.235
Zharikov S.N., Senior research fellow, PhD
(Institute of Mining, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia)

On determination of specific consumption of explosives

Keywords: drilling and blasting operations, drilling and blasting parameters, specific consumption of explosives, explosion.

The article presents the approach to establishing the specific consumption of explosives on the basis of a special analysis of the calculated values obtained by different formulas, as well as a comparative analysis of some methods of calculation. The main factors influencing the numerical value to be calculated. It is shown that the pretrial determination of specific consumption of explosives should be carried out on the basis of main the factors: the tensile strength in uniaxial compression (castle rock) size individually in the array (fracture) and the required degree of crushing. The specification should take into consideration the results of the test blasting in the construction process and characteristics of career development. It is helpful to clarify the specific consumption of explosives in the operation field, including on the basis of data on the difficulties the storming of wells. Also, in the present material shows an Association analysis of two IU-todik, in the formulas, which is the reference value of the specific consumption of explosives. It is shown that the introduction of a value standard makes the calculation scheme is the most universal Noi. Moreover, these techniques, although have difference, allow us to formalize the relationship between input in the calculation of the coefficients and to Express General laws in op-the definition of project specific consumption of explosives.

Bibliographic list:
 1. Zharikov S.N. Vzaimosvjaz' udel'nyh jenergeticheskih harakteristik processov sharoshechnogo burenija i vzryvnogo razrushenija massiva gornyh porod: dissertacija... kand. tehn. nauk (The relationship of the specific energy characteristics of processes of rolling cutter drilling and explosive destruction of rocks: the dissertation ... Candidate of Technical Sciences). Zharikov S. N.; IGD UB RAS. Ekaterinburg, 2011. - 139 p.
 2. Kutuzov B.N., Skorobogatov V.M., Erofeev I.E. i dr Spravochnik vzryvnika (Guide the Blaster) M.: Subsoil, 1988. - 511 p.
 3. Rzhevskij V.V. Fiziko-tehnicheskie parametry gornyh porod. Uchebnoe posobie (Physical-technical parameters of rocks) M.: Science, 1975. - 212 p.
 4. Tarasenko V.P. Fiziko-tehnicheskie osnovy rascheta zarjadov na kar'erah (Physical and technical bases of calculation of charges for quarries. Training manual) MSU, 1985. - 84 p.
 5. Kutuzov B.N. Razrushenie gornyh porod vzryvom: Uchebnik dlja vuzov - 3-e izd. pererab. i dop. (The destruction of rocks by explosion: a textbook for high university- 3rd ed. revised and enlarged.) M.: publisher MMI, 1992. – 516 p.
 6. Kornilkov M.V. Raschjot parametrov burovzryvnyh rabot pri skvazhinnoj otbojke na kar'erah: konspekt lekcii (Calculation of parameters of drilling and blasting in borehole blasting in open pits: lecture notes) Kornilkov M.V., Stenin Ju.V., Starikov A.D. Ekaterinburg: Publishing Ural State Mining University, 1997. - 112 p.
 7. Tangaev I.A. Burimost' i vzryvaemost' gornyh porod (Drillability and blastability of rocks) M.: Subsoil, 1978. 184 p.
 8. Tangaev I.A. Energojomkost' processov dobychi i pererabotki poleznyh iskopaemyh (The energy intensity of the processes of extraction and processing of minerals) M.: Subsoil, 1986. 231 p.
 9. Tangaev I.A. Energetika processov i sistem otkrytyh gornyh rabot i rudopodgotovki: uchebno-metodicheskoe posobie (The energetics of the processes and systems open pit mining and the ore preparation: textbook) Kyrgyz-Russian Slavic University - Bishkek, M., 2002. - 52 p.
 10. Federal'nye normy i pravila v oblasti promyshlennoj bezopasnosti. Pravila bezopasnosti pri vzryvnyh rabotah. Serija 13. Vypusk 14 (Federal norms and rules in the field of industrial safety. Safety rules for blasting. Series 13. Vol. 14) Moscow: ZAO “Scientific and technical center of research of problems of industrial safety”, 2014. – 332 p.
45-61
UDC 622.268.4:622.235
Dugartsyrenov A.V. – Ph.D. in Engineering, Associate Professor at the Department of Rock Mining
(Moscow State Mining University (Moscow, Russia)

Analysis of the effectiveness of the explosive destruction of complex arrays of rocks

Keywords: complex array, detonation products, camouflage blast hole charge, pulse pressure, charging parameters

The previously proposed theory of explosive destruction of complex arrays is considering lots of rocks with different strength in isolation from each other. However, after completion of detonation of the explosive charge in the borehole, the volume of the well, zones adjustable crushing in hard and soft rocks that were occupied by the detonation products of the explosive charge, linked and form a single net between them, and therefore it is possible to flow gases. When you take this into account, the radii of the controlled crushing of these rocks are determined by the dynamics of gas movement in the specified volume.

Bibliographic list:
 1. Dugartsyrenov A.V. the Mechanism of destruction of complex array of raznarok-tion of rocks // the Explosive case. – 2015. - No. 114/71. - S. is 123-135.
 2. Dugartsyrenov A. V. Dynamics of the stress-strain state of rocks during camouflet explosion of a concentrated charge. Mining information-analytical Bulletin, No. 4, 2007, pp. 166-179.
 3. Sytenkov V. N., Malgin O. N., Rubtsov, S. K. Explosive loosening of rocks of different durability for in-line technologies for the development of bedded deposits. "Fan", Tashkent-2006.
62-70
UDC 622.268.4:622.235
Dugartsyrenov A.V. – Ph.D. in Engineering, Associate Professor at the Department of Rock Mining
(Moscow State Mining University (Moscow, Russia)
Zarovnyaev B.N. – Ph.D. in Engineering, Director of the Institute of Mining
Shubin G.V. – Ph.D. in Engineering, Associate Professor at the Department of Open Cast Mining
Shubin G.V.– Ph.D. student at the Department of Open Cast Mining.
(North-Eastern Federal University (Yakutsk, Russia)

Explosive destruction of complex freezing-mated arrays with different durability layers

Keywords: complex array, detonation products, camouflage blast hole charge, the diameter of the bore, the charge parameters

Considered are the issues of explosive destruction of complex frozen masses in which the height of the wells in the array of selected layers of frozen and thawed rocks. The strength of such layers varies within a wide range, respectively determining the different parameters of the zones of the controlled crushing. The main reason for this, according to the authors, leakage backache and explosive gases in the melt layers and voids.

Bibliographic list:
 1. Drogovejko I.Z. Razrushenie merzlyh gruntov vzryvom. - M.: Nedra, - 1981. - 243 s.
 2. Sumgin M.I., Kachurin S.P., Tolobihin N.I., Tumel' V.F. Obshchee merzlotovedenie. – M.: Izd-vo AN SSSR, - 1940.
 3. Cytovich N.A. Mekhanika merzlyh gruntov (obshchaya i prikladnaya). – M.: Izd-vo "Vysshaya shkola", - 1973.
 4. Cytovich N.A. Nestabil'nost' mekhanicheskih svojstv merzlyh i ot-taivayushchih gruntov. – M.: AN SSSR, - 1973. – S. 105 – 117. (Mezhdunarodnaya konferencii po merzlotovedeniyu. Doklady.).
 5. Klassifikaciya merzlyh porod po vzryvaemosti. Minmontazhspecstroj SSSR, Glavspecpromstroj. Utverzhdena Mezhduvedomstvennoj komissiej po vzryvnomu delu 26.01.1984 g. – M.:VNIIPITeploproekt, - 1984. -11 s
 6. Tekhnicheskie pravila vedeniya vzryvnyh rabot na dnevnoj poverhnosti. - M.: Nedra, - 1972. - 240 s.
 7. Drukovanyj M.F., Dubnov L.V., Kutuzov B.P., Efremov EH.I. Spravochnik po burovzryvnym rabotam na kar'erah. – Kiev: Naukova dumka, - 1973. – 440 s.
 8. Koncepciya povysheniya bezopasnosti i ehffektivnosti primeneniya vzryvchatyh materialov promyshlennogo naznacheniya. V programme vserossijskoj konferencii "O sostoyanii vzryvnogo dela v Rossijskoj Federacii. Osnovnye problemy i puti ih resheniya". – M.: MGGU, - 2002.
 9. Rahmanov R.A., Nikolaev S.P. Razrushenie porody v blizhnej zone skvazhinnogo zaryada i obrazovanie termika na nachal'nom ehtape formirovaniya pylegazovogo oblaka. // Vzryvnoe delo. – 2015. - № 114/71. - S. 146-159.
 10. Rahmanov R.A. Obosnovanie i razrabotka vzryvnogo razrusheniya slozhnostrukturnyh massivov gornyh porod s krepkimi vklyucheniyami na kar'erah. Diss. na sois. uchen. step. kand. tekhn. nauk. – Moskva, MGGU, 2013. – 126 s.
 11. Lyahov G.M. Osnovy dinamiki vzryva v gruntah i zhidkih sredah. –M.: Nedra, 1964. –216 s.
 12. Kravec V.G. Dinamika uplotneniya gruntovogo massiva vzryvom. – Kiev: Naukova dumka, 1979. – S. 5-25.
71-76
UDC 622.268.4:622.235
Nikolaev S.P. – Ph.D. student at the Department of Open Cast Mining.
(North-Eastern Federal University (Yakutsk, Russia)

The effectiveness of the explosive loosening of konstruk-tural arrays with layers of melted soil

Keywords: compound structure of the frozen array, stonemantle rocks, permafrost, stonetile rocks, melt rocks, detonation products, camouflage blast hole charge, the diameter of the bore, the charge parameters

Of complex arrays on frozen placer deposits are characterized by complex structure, associated with the presence stonemantle of soils (rocks) interspersed with layers of melt rocks and voids. The presence of the latter leads to the leakage of the detonation products in the melt layers and the loosening of the array. The article provides recommendations for the detection of melt layers in the thickness of the array, determination of their capacity and elimination of leaks (crosses) explosive gases.

Bibliographic list:
 1. Rakhmanov R. A., Nikolaev S. P. the destruction of the breed in the near zone of a borehole charge and the formation of the temperature at the initial stage of the formation of dusty clouds. // The explosive case. – 2015. - No. 114/71. - P. 146 to 159.
 2. Dugartsyrenov A.V. the Mechanism of destruction of complex array of different-durable rocks // the Explosive case. – 2015. - No. 114/71. - S. is 123-135.
 3. Dugartsyrenov V.A. Peculiarities of destruction of rocks using a camouflage-flight explosion. // The explosive case. – 2013. - No. 110/67. - P. 66-71.
 4. Bibik I. P., Rakhmanov A. R., Ivanovskaya, D.S. Improving effektivnosti explosive loosening the different durability of the arrays in the development geroy-Shardarinskoe phosphate rock Deposit // non-ferrous metals – 2008 No. 8 s 48-52.
 5. Rakhmanov R.A. control of the energy of explosion of a borehole charge by korotkoe-slow impact on the different durability of the layers of the mountain massif, GORN – 2013 No. 8 s 210-2012.
77-85

Section 2. State and enhancement of explosives, devices and blasting agents
UDC 662.2
(K.I. Satpayev Kazakh National Technical University (Almaty, Republic of Kazakhstan)
Rakishev B.R. PhD, Professor, academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, head of dep. surface mining
Tambiev P.G. The first deputy of the general director
Frank A.E. Leading technologist
(Оpen company NPP «Interrin» (Almaty, Republic of Kazakhstan)
BitimbayevM.Zh. PhD, Professor, academician of National engineering Academy of Kazakhstan, Chairman branch.
(NIA of RK (Almaty, Republic of Kazakhstan)

Properties and features of emulsive granulits of SPE "Interrin"

Keywords: emulsifier, water-oil emulsion ammoniac saltpetres, interits

Article presents the development, technology features of SPE «Interrin», LLP in the production of emulsion explosives. States the concept of the production of industrial explosives in SPE «Interrin», LLP allowing the development of the mining industry in the Republic of Kazakhstan. A distinctive feature of the emulsion explosives manufacturing SPE «Interrin», LLP is the negative oxygen balance of the emulsion matrix, which improves processability and the safety of the process during manufacture. On this basis we developed a number of explosives under the brand «INTERIT» brand, which can be used when blasting dry and watered wells.

Bibliographic list:
 1. Yoshikazu Hirosaki and others. Detonation characteristics of emulsion explosives as functions of void size and volume, in Proc. 12th Symp. (Int.) on Detonation, 2002, Р.144-152.
 2. Zabudkin I.L., Gavrilko R.V., Frank A.E. Osobennosti sozdaniya emul'sionnykh i granulirovannykh vzryvchatykh veshchestv v Kazakhstane na primere NPP «Interrin», Akmaty, 2014,35P.
 3. FGUP Federal'nyy nauchno-proizvodstvennyy tsentr «Altay». Akt ispytaniy prosteyshego emul'sionnogo sostava tipa Interit.
 4. Petrov E.A., Kazakov A.A., Tambiev P.G., Frank A.E. Issledovaniya fiziko-mekhanicheskikh svoystv emul'sionnykh matrits na osnove luchshikh otechestvennykh i zarubezhnykh emul'gatorov. Polzunovskiy vestnik. 2013. №3. – S. 108-111.
 5. Lee J., Persson P.A. Detonation behavior of emulsion explosives // Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 1990. V.15. – P. 208-216.
 6. Tambiev P.G., Zabudkin I.L., Petrov E.A. Kontseptsiya sozdaniya emul'sionnykh vzryvchatykh veshchestv v NPP «Interrin». Vestnik Nauchnogo tsentra po bezopasnosti rabot v ugol'noy promyshlennosti. 2013. №2. – S. 56-59.
86-98
UDC 622.235
Rakishev B.R. PhD, Professor, academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, head of dep. surface mining
(K.I. Satpayev Kazakh National Technical University (Almaty, Republic of Kazakhstan)
Tambiev P.G. The first deputy of the general director
Frank A.E. Leading technologist
(Оpen company NPP «Interrin» (Almaty, Republic of Kazakhstan)
Bitimbayev M.Zh. PhD, Professor, academician of National engineering Academy of Kazakhstan, Chairman branch.
(NIA of RK (Almaty, Republic of Kazakhstan)

The technology and features of sensitization of emulsion explosives of the packaged SPE "Interrin"

Keywords: packaged emulsion explosive, Petrogen P, emulsion matrix, process, sensitization, microspheres

Article presents the development, technology features of SPE "Interrin", LLP in the production of patronized emulsion explosives. It is studied, that the sensibilization of emulsion matrix using a gas-generating additives and polymer microspheres has the effect of these additives on the explosive performance during prolonged storing. Proven benefits of polymer microspheres

Bibliographic list:
 1. Tambiev P.G. Problemy industrii vzryvnogo dela v Respublike Kazakhstan // Gornyy zhurnal Kazakhstan №8, 2011 g.
 2. Kolganov E.V., Sosnin V.A. Emul'sionnye promyshlennye vzryvchatye veshchestva. Kniga 1 (sostavy i svoystva).
 3. Deribas A.A., Medvedev A.E., ReshetnyakA.Yu., Fomin V.M. Detonatsiya emul'sionnykh vzryvchatykh veshchestv s polymi mikrosferami //Doklady RAN, 2003. T. 389. №6. – S.747-748.
 4. Derzhavets A.S., Vyatkin N.L., Sosnin A.V. Osobennosti vozbuzhdeniya i rasprostraneniya detonatsii zaryadov emul'sionnykh VV v skvazhinakh // GornyyzhurnalKazakhstanf №8, 2011 g.
 5. Lee J., Persson P.A. Detonation behavior of emulsion explosives // Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 1990. V.15. P.208— 216.
 6. Jtoh K., Jwamoto A. Zavisimost' skorosti detonatsii EVV ot diametra zaryada./ KoduoKauaki. 1986.
99-114
UDC 622.235
Sosnin V.A., PhD, chief designer in the direction of industrial explosives – the chief of Department
Mezheritsky S. Ed. PhD, General director
Pechenev Yu. G., PhD, first Deputy General director
Mikhailyukova A.I. head of laboratory
(JSC "GosNII"Kristall" (Dzerzhinsk, Russia)

Investigation of the process of sensibilization emulsion explosives polymeric microspheres

Keywords: matrix emulsion, emulsion EXPLOSIVES, polymer microspheres, density, velocity of detonation

This article contains the results of experimental research of detonation capacity of emulsion explosives sensitized polymeric microspheres. Shows the dependence of the detonation velocity on the size and number of microspheres, determined the optimum size of the microspheres for sensibilization and issued recommendations on their volume content in the matrix emulsion.

115-125
UDC 622.235
Gorinov S.A. PhD, scientific consultant
Maslov I. Yu. PhD, chief engineer
(JSC “Global mining Explosive rush” (Moscow, Russia)

The substantiation requirements of the specific conductivity of the emulsion in the production of emulsion explosives sensitized by foam polystyrene granules

Keywords: emulsion explosives, emulsion, dielectrophoretically strength, specific conductivity of the emulsion

This paper is devoted to the prevention of cases of destruction of the emulsion granules sensitized polystyrene, dielectrophoretically forces, which may arise in the electrification of polystyrene in the process of manufacture of emulsion explosives and charging works. In this paper we obtain a criterion to evaluate the danger of destruction of the emulsion under the action of forces dielectrophoretically. The performed studies allow to evaluate the influence of structure and electrical conductivity of emulsions, in the composition of emulsion explosives, the possibility of its destruction under the influence of an electric field generated by the charged pellets of polystyrene, which is in the considered emulsion. This enables to prevent malfunction of borehole charges of emulsion explosives sensitized by granules of polystyrene, which increases the level of safety of blasting operations with the use of such EE.

Bibliographic list:
 1. Maslov I. Yu., Development of technology for explosive breaking of rocks watered by deep wells with the use emulsion explosives based on polystyrene // Diss. on siskan. academic step. Cand.tekhn. Sciences: 25.00.20 / M: rggru them. S. Ordzhonikidze, 2013.- 153с.
 2. Gorinov S. A., Maslov I. Y. Physical and technical evaluation of possibility of using low density explosives in smooth blasting // 11th International Symposium on rock fragmentation by blasting, 24-28 august 2015, Sydney, Australia.- Published by: The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, 2015, p. 555-564.
 3. Kolganov E. V., Sosnin V. A. Emulsion commercial explosives production. 1st book (Compositions and properties). Dzerzhinsk Nizhny Novgorod region, publ GosNII "Kristall", 2009.- 592с.
 4. Panchenkov G. M., L. K. Zibek Behavior of emulsions in external electric field. M.: Chemistry, 1969.- 190s.
 5. Levchenko D. N., Bergstein, N. In., Khudyakov A. D., Nikolaeva N. M. Emulsions of oil from water and methods for their destruction. M.: Chemistry, 1967.- 200C.
 6. Vinogradov V. M. To the question about elektromassazhny emulsions in DC electric field // Diss. on siskan. academic step. Cand.tekhn. Sciences. Minigp, 1970.- 132с.
 7. Vinogradov V. M., Vinokurov, V. A., Formation, properties, and methods of destruction of oil emulsions: Method. the decree.- M.: Federal state unitary enterprise "Oil and gas", Gubkin Russian state University of oil and gas. I. M. Gubkin, 2007.- 31s.
 8. Zakiryanova G. T., Kovaleva L. A., Nasyrov N. M. Presov modeling of heat and mass transfer and separation of the emulsion under the influence of electric fields // Vestnik NSU. Series: Physics, 2009, volume 4, issue. 4, p. 15-22.
 9. Van Shuiguan. Emulsion explosives / TRANS. under the editorship of A. V. Starshinova - Krasnoyarsk Metallurg Industry Press. China, 2012.- 380s.
 10. Gorinov S. A., Maslov I. Y., Sobina E. P. Investigation of the structure emulphor // In the book. Emulsion EXPLOSIVES and granulity sensitized plastic polymicrobial: Individual articles-Mining informational and analytical Bulletin (scientific and technical journal). – 2011.- № 9. – pp. 3-14.
 11. Feynman R., Leighton R., Sands M. The Feynman lectures on physics. Electricity and magnetism. Vol. 5. M.: Mir, 1966.- 296с.
 12. The Feynman lectures on physics. Tasks and exercises with answers and solutions / edited by A.P. Levanyuk. M.: Mir, 1969.- 624с.
 13. Landau L. D., Lifshits V. M. Course of Theoretical physics: Volume VI. Hydrodynamics.- 4-e Izd.- Moscow: Nauka. GL.ed. Fiz.-Mat. lit., 1988.- 736с.
 14. Zisman G.A., Todes O.M. Course of General physics. Volume 2. Electricity and magnetism. – St. Petersburg: "LAN", 2007.- 352с.
 15. Gorinov S. A., Maslov I. Y., Sobina E. P. highly Concentrated suspension of nanoparticles of ammonium nitrate - based emulsion explosives // labour Safety in industry, 2013, no. 10, pp. 44-47.
 16. Gumerova L. F., Sigaeva N. N., Kiryukhin, A. M., Rakhimkulov R.A., Bykovsky N.A., Svinukhov A. M., Khairullin R. F. Antistatic processing of granules of expandable polystyrene foam // Bashkir chemistry journal, 2010, Volume 17, No. 2, pp. 103-108.
 17. Gavrilenko N. D., Zakharchenko, V. V., Kryachko N. A., Mazhar E. F., Sevrikov V.V. Electrification of liquids and its prevention. M.: Chemistry, 1975.- 126с.
 18. A.M. Danilov. Use of additives in fuels: a Handbook. SPb: Khimizdat, 2010.- 368с.
126-142
UDC 622.235.213.42
Matukhno N. S., Intern-researcher (PhD student)
Flyagin A.S., Junior scientific fellow (PhD student)
Shemenev V.G., Ph. D., head. the laboratory of destruction of rocks
(The Institute of mining of Ural Branch RAS (Ekaterinburg, Russia)
Russkikh A.P., Director of the company Promtehvzriv
Leontieva I.A., Deputy chief of the workshop for the production of emulsion explosives
Promtehvzriv JSC Uralasbest (Asbest, Russia)

Evaluation of detonation characteristics of emulsion explosives obtained by the method of chemical sensitization with the additional introduction in the composition of the fibers of chrysotile asbestos

Keywords: paramit1A, chrysotile-asbestos, emulsion explosive, velocity of detonation, solid porous materials, gas-generating additive, chemical gasification, microsphere

Experience of application of emulsion explosives (emulsion explosives) both in Russia and abroad, shows optimal results of the ratios of the cost of explosives (EXPLOSIVES) and quality of beats rock. In addition, there is the possibility of creating special formulations of emulsion explosives by the introduction of various additives that can be applied in varying geological conditions at production sites, which gives them a significant advantage over other types of EXPLOSIVES. It is established that the main characteristics of emulsion explosives can be determined, both in field and in production environments. One of the most important detonation characteristics of emulsion explosives is the detonation velocity (DM). Measurements of DM and EE were heldrheostatic method of using the device DATATRAP II DATA/VOD Recorder ("MREL Group of Companies Limited" Canada). On the basis of the conducted experiments, developed methods of measuring actual DM sensitized emulsion paramita-1A, to determine the detonation characteristics of emulsion explosives obtained by chemical gasification with the use of microspheres. The experimental results allow us to determine other characteristics necessary to ensure rational parameters of drilling and blasting.

Bibliographic list:
 1. Polyglycerol emulsifier for industrial explosives: specifications TU 75 11903-589-92: approved. Research Institute "the Crystal" from 14.05.1992/ scientific innovation firm "Haute". – Dzerzhinsk, 1992. – 22 p.
 2. Kolganov E. V., Sosnin V. A. Emulsion commercial explosives. Book 1 (Compositions and properties). – Dzerzhinsk, Moscow state research Institute "Crystal", 2009. – 592 p.
 3. Gerasimenko N. N., Zhamanbalin K. K., Medetov N. A. A study on the use of chrysotile fibers as a nanomaterial in the form of nanotubes. – The Kazakhstan publishing house (NC STI), Almaty, Kazakhstan, 2008. - 173 p. - (News of science of Kazakhstan. – 2008/4).
 4. Zoloeva K. K., Popova B.A. Bazhenov deposit of chrysotile-asbestos. - Moscow, publishing house "Nedra", 1985. – 271 p.
 5. Kutuev V.A. Methods of study of detonation characteristics of explosives/ V. A. Kutuev, P. V. Menshikov, S. N. Zharikov //Theory and practice of explosives: collection of articles /RAS ipcon. - M.: ZAOMVC demolition at the Academy of mining Sciences. - 2015. S. S. 155 - 165. - (The explosive case. - 113/70).
 6. Andreev K. K., Belyaev A.F. Theory of explosives. M: Oborongiz, 1960. - S. 210-212.
 7. Kornilkov M.V. Destruction of rocks by explosion: a synopsis of lectures / M. V. Kornilkov; Ural. mountain state University - Ekaterinburg: Publishing house PGU, 2008. p.56-62.
 8. Physics of explosion / edited by L.P. Orlenko. - Ed. 3rd, revised. In 2 t. T. 1. - M.: FIZMATLIT, 2002. - 832 p.
 9. Maslov I. Y., Popkov V. V., Kempel F.B., etc. The determination of the actual velocity of detonation and performance of new emulsion explosivesfor choosing the rational density loading when vzryvopozharnoj iron ores // Mountain information-analytical Bulletin (GIAB). - 2003. - No. 5.
143-160
UDC 622.235
Chernykh V.A. head of the Department of mining of phosphate rock
(EuroChem (Moscow, Russia)
Togunov M.B. expert consultant at BVR
(MCC "EuroChem" (Kovdor, Russia)
Sosnin V.A., chief designer in the direction of industrial explosives, PhD.
(JSC "GosNII "KRISTALL" (Dzerzhinsk, Russia)
Elin O.L. technical Director
(LLP "EuroChem-Tau", Almaty, Republic of Kazakhstan)

Features of application of porous ammonium celiters of production MCC "Eurochem" for the manufacture of explosives

Keywords: simple explosives, emulsion explosive of the substances, blasthole charges, ammonium nitrate, porous ammonium nitrate, pallerotion, pore formation, absorbing and holding ability

In the article the results of comparative tests of samples of porous ammonium nitrate from various manufacturers, the methods of production of porous ammonium nitrate, shows the differences between Russian and foreign porous nitrate, describes the experience of application of porous ammonium nitrate by MKKH enterprises EuroChem in Russia and Kazakhstan. The prospects for use of porous ammonium nitrate and the directions of industrial tests and studies of the explosive properties of the explosives, fabricated using porous ammonium nitrate production MCC "EUROCHEM".

Bibliographic list:
 1. M.A. Cook, the Science of industrial explosives. (translated by B.N. Kociba and S. A. Smirnova), M., Nedra, 1980.
 2. Johansson K., Person, P. The Detonation of explosives – M., Mir, 1973.
 3. Dubnov L. V., Baharevich N. S., Novels A. I. Industrial explosives prophetic is STV. M., Nedra, 1973.
 4. Baum F. A., etc. Physics of explosion. M., Fizmatgiz, 1959.
 5. Kutuzov B.N. Methods of blasting. Blasting in mining and industry. Ed. Moscow state mining University, 2008.
 6. Kolganov E.V., Sosnin V.A. Emulsion commercial explosives production. Dzerzhinsk, GosNII "Kristall", 2009.
 7. Sivenkov V. I., Elagin S. V., Maslov I. Yu. Emulsion explosives and non-electrical initiation system. M., Ed. "Schit-M", 2013.
 8. Mikhailov Y.M., Kolganov E V., Sosnin V.A. Status and prospects of development of industrial explosives and initiating systems factory manufacturing. In proc. the Explosive case No. 96/53, M., 2006.
 9. The report "Comparative laboratory testing of porous ammonium nitrate". JSC "GosNII "Kristall". Dzerzhinsk. 2016.
 10. The report "Determination of velocity of detonation explosives type AC - DT. JSC "GosNII "Kristall". Dzerzhinsk. 2016.
 11. Elin O. L., Tambiev P.G. "Application of porous ammonium nitrate in the granules, capsules, fied explosives". GZH Kazakhstan No. 2 for 2016.
 12. Blasters’ Handbook 17th Edition, International Society of Explosives Engineers, Cleve-land, Ohio USA 1998.
161-171

Section 3. Technology of blasting in the mining of solid minerals
UDC 622.235
Zakalinsky V. M., Leading researcher
Osokin A.A., PhD, Senior Research Associate
Mingazov R. J. Graduate
(Institute of Comprehensive Exploration of Mineral Resources Russian Academy of Sciences – IPKON RAS (Moscow, Russia)

New method of blasting in field development with application of physical-chemical geotechnologies

Keywords: blast, explosive, structure of rock, charge design, camouflet-shaking blasting, bundles of closely spaced horizontal wells, leaching

In the article the method of underground directional shaking of blasting with the aim of increasing the efficiency of leaching in systems development using physico-chemical Geotechnology. The possibility of formation of charge of any diameter and energy through play and the use of the directional effect of the explosion of the beam at the same time blow up of closely spaced borehole charges. Thus in the array there is a significant disclosure and the formation of new microcracks. In practical terms, this makes possible the use of regular drilling equipment in mine drilling normal, that is, in straitened conditions of underground mining new technological implementation of drilling and blasting.

Bibliographic list:
 1. Trubeckoj K.N, Malyshev Ju.N., Puchkov L.A. i dr. Gornye nauki. Osvoenie i sohranenie nedr Zemli. // RAN, AGN, RAEN, MIA; Pod. red. K.N.Trubeckogo.- M.; Izd-vo Akademii gornyh nauk, 1997. – 478 s.
 2. Fiziko-himicheskaja geotehnologija: Uchebnik dlja vuzov /Pod obshhej redakciej V.Zh. Arensa. – M.: Izdatel'stvo Moskovskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta, izdatel'stvo «Gornaja kniga», 2010. – 575 s.
 3. Viktorov S.D., Zakalinskij V.M., Osokin A.A. Jeffektivnaja vzryvnaja podgotovka pri osvoenii plastovyh mestorozhdenij. // Vestnik Rossijskoj akademii nauk. – 2015. - № 2. – Tom 85.- S. 138 – 145.
 4. Zakalinskij V.M., Frantov A.E. Fiziko-himicheskie predposylki vybora VV pri intensifikacii vyshhelachivanija iz krepkih rud // Vestnik Rossijskoj akademii estestvennyh nauk. 2013/6 tom 13, s. 95 - 102.
 5. Viktorov S.D., Zakalinskij V.M., Osokin A.A. K teoreticheskim predposylkam dejstvija vzryva pri krupnomasshtabnom i selektivnom vzryvanii gornyh porod v slozhnyh uslovijah. // Fiziko-tehnicheskie problemy razrabotki poleznyh iskopaemyh. – 2014. - № 6 – S. 79-86.
 6. Eremenko A.A. Sovershenstvovanie tehnologii burovzryvnyh rabot na zhelezorudnyh mestorozhdenijah Zapadnoj Sibiri / A. A. Eremenko. – Novosibirsk: Nauka, 2013. – 192 s.
172-182
UDC 622:235:768
Kozyrev S.A., Head of Laboratory of technological processes of mineral recovery, PhD
Sokolov A.V., Researcher, Laboratory of technological processes of mineral recovery
Massan V.V., Engineer, Laboratory of technological processes of mineral recovery
Sakerin A.S., Deputy Director of engineering, Chief of drilling-blasting department, JSC Apatit

Assessment of contour rock mass disturbance degree in mine excavation at different perimeter blasting methods under high rock pressure

Keywords: perimeter blasting, outside-contour destructions, explosives, seismic effect of blast

The paper gives the results of a testing assessment of contour rock mass disturbance degree during driving large-section mine excavations (up to 17-24 m2) and depth of blast-holes up to 4.5 m when performing the further outlining with explosive columns of perimeter blasting, cartridges containing ammonite 6ZhV and emulsion explosives. It is revealed that all the blasting methods observed result in opening or generating new fissures on considerable depth from the excavation perimeter and their maximum generation is registered in splittings adjacent to a face broken-up. This is connected as with blasting impact of blast-hole charge groups, so with redistribution of stresses near to a working face as an excavation progresses.

Bibliographic list:
 1. Baron L.I., Klyuchnikov A.V. Konturnoe vzryvanie pri prohodke vyrabotok. Leningrad: Nauka, 1967. – 203 s.
 2. Baron L.I., Turchaninov I.A., Klyuchnikov A.V. Narushenie porod pri konturnom vzryvanii. Leningrad.: Nauka, 1975. – 339 s.
 3. Baron V.L., Kantor V.H. Tekhnika i tekhnologiya vzryvnyh rabot v SSHA. M.: Nedra, 1989. 376 s.
 4. Brotanek I., Voda J. Konturnoe vzryvanie v gornom dele i stroitel'stve. Pod red. prof., d-ra tekhn. nauk Kutuzova B.N. — Perevod s cheshskogo. — M.: Nedra, 1983. — 144 s.
 5. Feshchenko A.A., EHristov V.S. Konturnoe vzryvanie v gidrotekhnicheskom stroitel'stve. M.: EHnergiya, 1972. 91 s.
 6. Pejn R.S. Holms D.K., Klark H.E. Predotvrashchenie perebora porody posredstvom predvaritel'nogo shcheleobrazovaniya po konturu vyrabotki. -V kn.: Razrushenie i mekhanika gornyh porod: Sb. dokladov. M., Gosgortekhizdat, 1962, s.204-222.
 7. Miller, D.K. Perimeter Control in Developed Mining / D.K. Miller, L. Bottomley, A.J. Tucker // Proceedings of the 9th AusIMM Underground Operators’ Conference 2005 / Perth / Australia / 7-9 March 2005; Published by AusIMM, Australia, 2005, pp. 57-64.
 8. Kozyrev S.A., Vlasova E.A., Sokolov A.V., Zvonar' A.Yu., Braunshtejn A.A., Overchenko M.N. Vnedrenie na podzemnyh rudnikah OAO «Apatit» ehmul'sionnyh VV «SABTEHK» pri prohodke gornyh vyrabotok //Vzryvnoe delo. – 2013. – № 109-66. – S. 161-172.
 9. Kozyrev S.A., Sokolov A.V., Vlasova E.A, Pugachev S.S. Sravnitel'nye ispytaniya sistem neehlektricheskogo iniciirovaniya. Bezopasnost' truda v promyshlennosti. №9 2009. S. 41 – 45.
 10. Kozyrev S.A., Braunshtejn A.A., Overchenko M.N. Obosnovanie optimal'nyh vzryvchatyh harakteristik ehmul'sionnyh vzryvchatyh veshchestv dlya prohodki gornyh vyrabotok na podzemnyh rudnikah OAO «Apatit» // Metro i tonneli. - 2013.- №6. - S. 23-25.
183-201
UDC 622.235
Overchenko M.N. , General manager CIS, Ph. D.
Mozer S.P., business-coach CIS, Ph. D.
Galushko F.I., Technical Lead CIS
Lunkov A.G., Underground Lead CIS
(CJSC "Orica CIS" (Russia, Moscow)

Development of schemes contour blasting for drivage underground mine workings

Keywords: perimeter blasting technique, emulsion explosives, technology, underground mining, drifting operation

Showed the basic scheme of contour blasting when using the packaged explosive substances. Describes new schemes, associated with the use for drivage underground mining emulsion explosives. Provided comparative analysis of the benefits of using these technologies. Showed examples of practical using of emulsion explosives for contour blasting in mining world. Described characteristics of advantages of equipment and technology of application of emulsion explosives in underground applications, which allows to improve technical and economic performance of the excavation of underground mining with a improvement in the quality and safety of this type of work.

Bibliographic list:
 1. Suhanov A. F., Kutuzov B.N. Razrushenie gornyih porod vzryivom. M.: Nedra, 1983, c.253-254.
 2. Baron L.I., Klyuchnikov A.V. Konturnoe vzryivanie pri prohodke vyirabotok. L.: Nauka, 1967, s. 195-197.
 3. Andreev R.E. K voprosu rascheta parametrov burovzryivnyih rabot s uchetom napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya gornogo massiva. // Sbornik "Vzryivnoe delo" #98/55 2007 g. S. 63-67
 4. Andreev R.E., Brigadin I.V., Mihaylov N.P., Droshenko S.I., Semenyak S.Yu. Effektivnost primeneniya PVM na gelevoy osnove v inzhenernom dele. // Zapiski Gornogo instituta, vyipusk 171, tom I, 2007 g. S. 150-152
 5. Andreev R.E., Mironov Yu.A. Formirovanie parametrov dinamicheskogo nagruzheniya razrushaemogo massiva produktami detonatsii zaryada vzryivchatogo veschestva. // Sbornik "Vzryivnoe delo" #99/56 2008 g. S. 32-39
 6. Flyagin A.S., Zharikov S.N. O konturnom vzryivanii pri vedenii gornyih rabot. // Sbornik "Vzryivnoe delo" #114/71, 2015g.
 7. Smirnyakov B.B., Viharev V.I., Ochkurov B.I. Tehnologiya stroitelstva gornyih predpriyatiy. M.: Nedra, 1989. - 573 c.
 8. Nasonov I.D., Fedyukin V.A., Shuplik M.N. Tehnologiya stroitelstva gornyih sooruzheniy. M.: Nedr». 1983. 233 s.
 9. Brotanek I., Voda Y. Konturnoe vzryivanie v gornom dele i stroitelstve: per. s chesh. pod red. B.N. Kutuzova. M. : Nedra, 1983. 144 s. : il.
202-213

Section 4. Ecology and safety during blasting operations
UDC 550.34.052:622.271.3
Novinkov A.G., Ph. D., associate Professor, Kuzbass state technical University
Protasov S.I., Ph. D., Director
Samusev P.A., Ph. D., associate Professor, head. Sector
(Novation company "KUZBASS-opencast mining", (FSBEI KuzGTU named after T. F. Gorbachev", Kemerovo, Russia)

Practic method of taking into account the dominant frequency of vibrations when calculation of safe seismic distances in blasts at the quarries

Keywords: blasting operations, seismic safety, regression analysis, the dominant frequency of the oscillations, open pit mining, frequency-dependent seismic hazard criteria

The method for detecting seismic safety distances for blasting works at mining enterprises, taking into account the magnitude of the dominant frequency of oscillations of the earth's surface. The method is based on regression analysis of experimental data, is characterized by the usual structure and simplicity. As a criterion for seismic hazard is used the safety factor, representing the ratio of the peak velocity fluctuations to its maximum permissible value adopted according to the normative documents, taking into account the dominant frequency of oscillation. Instead of the peak rate fluctuations can use other parameters of the oscillations, for example, the maximum displacement of the earth's surface. Also allowed the use of mixed criteria seismic hazard. The method is based on the analysis of experimental data and for this reason fully takes into account both features of blasting on the specific mining company and geological and hydrological conditions on the propagation of seismic waves. An example of using the proposed method at one of the quarries of building materials in the city of Novosibirsk when using different technologies for the initiation of charges.

Bibliographic list:
 1. Federalnie normi i pravila v oblasti promyshlennoy bezopasnosti. Pravila bezopasnosti pri vzrivnih rabotah. Sbornik dokumentov. (Federal regulations. Safety rules for blasting. The collection of documents). Series 13. Part 14. – Moscow, Scientific and technological research center for industrial safety problems, 2014. – 332 p.
 2. Duvall W.I. Vibrations from instantaneous and millisecond-delayed quarry blasts. / W. I. Duvall, Ch. F. Johnson, A. V. C. Meyer, J. F. Devin... Report of investigations, RI 6151. US Dept. of Interior. Bureau of Mines. Washington, 1963. – 34 p.
 3. OSM Blasting Performance Standards. 30 Code of Federal Regulations. Sec. 816.67. Use of Explosives: Control of adverse effects.
 4. BS 7385-2:1993. British Standard. Evaluation and measurement for vibration in buildings. Part 2: Guide to damage levels from groundborne vibration. BSI, 1993. – 15 p.
 5. Novinkov A.G., Protasov S.I., Gukin A.S. Otsenka seismobezopasnosti promishlennyh vzrivov. (An estimation of seismic hazard of blasts). Bezopasnost truda v promishlennosti = An occupational safety in industry. 2013, No 6. pp. 40-46.
 6. GOST R 52892-2007. Vibratsiya i udar. Vibratsiya zdaniy. Izmereniye vibratsii i otsenka yeyo vozdeystviya na konstruktsiyu. (Vibration and a shock. Vibration of buildings. A measurement of vibration and estimation of its effects on a structure). – Moscow: Standartinform publishing house, 2008. – 52 p.
 7. DIN 4150-3:1999. Structural Vibration. Part 3: Effects of vibration on structures. 1999. – 11 p.
 8. Novinkov A.G. Statistitcheskya nadezhnost’ prognozirovaniya pikovoy skorosti kolebaniy pri massovykh promishlennykh vzrivakh (Statistical Reliability of Predicting the Peak Particle Velocity under Large-Scale Production Blasting) / A.G. Novinkov, S.I. Protasov, P.A. Samusev, A.S. Gukin // Fiziko-tekhnicheskiye problemy razrabotki poleznykh iskopaeymykh = Journal of Mining Sciences, 2015, No5. – pp. 50-58.
 9. Novinkov A.G. Analiz preobladayushchikh tchastot kolebaniy pri massovykh vzrivakh na gornykh predpriyatiyakh (Analysis of dominant frequencies at mining blasts) / A.G. Novinkov, S.I. Protasov // Vzrivnoye delo = Explosion technology, 2015, No114/71. – С. 295-308.
 10. D.M. Boore. Using Pad-Stripped Filtered Strong-Motion Data / D.M. Boore, A.A. Sisi, S. Akkar // Bulletin of the Seismological Society of America, vol. 102, No2, pp. 751-760, April 2012.
214-225
UDC 622:768
Lupy S.M., general director
(LLC "anchoring technology" (Kemerovo, Russia)

Zone predestruction when drilling - blasting method of mining developments and their impact on the anchoring options

Keywords: excavation workings, predestruction, softening, micro-cracks

The paper presents the results obtained in the performance of a large complex of experimental work carried out in the field and laboratory conditions, according to the changes in the strength and deformation properties of rocks at remote distances from the explosive charge , determined by pre-fracture and its parameters zone.

Bibliographic list:
 1. S.A. Hristianovich, E.I. Shemyakin. O dinamicheskoj szhimaemosti prochnyh gornyh porod i metallov //PMTF. – 1964.№3. – S. 9-15
 2. Eh.O. Mindeli i dr. Issledovanie voln napryazhennij pri vzryve v gornyh porodah. M.: Nauka, 1978. – 122 s.
 3. V.N. Mosinec, A.V. Abramov. Razrushenie treshchinovatyh i narushennyh porod. M.: Nedra, 1982. – 248 s.
 4. E.R. Rudckaya. Ustanovlenie zakonomernostej proyavleniya mikronarushenij v gornyh porodah pri vzryvnom vozdejstvii dlya vybora racional'nyh rezhimov vedeniya vzryvnyh rabot. :Avtoreferat. o. dis. rab. na soisk. uch. step. k. t. n. – M.: 1990. – 17 c.
 5. Kachanov A.N. Razrabotka parametrov vzryvnogo razuprochneniya trudnoobrushaemyh krovel' ugol'nyh plastov s cel'yu sovershenstvovaniya tekhnologii peredovogo torpedirovaniya.: Avtoreferat dis. na soisk. uchen. step. k. t. n.// IGD im.A.A.Skochinskogo – M., 1988. – 14 s.
 6. Dzhigrin A.V., Lupij S.M., Bakin V.A. Ankernaya krep' i vliyanie vzryvnyh rabot na ehffektivnost' krepleniya podgotovitel'nyh gornyh vyrabotok //sb. «Vzryvnoe delo».№113/70. M.: IPKON RAN, 2015. – s. 233 – 242.
226-233
UDC 622:235
Kudinov Yu.V., Chief Researcher, Ph.D., Professor.
(MakNII (Makeyevka, Ukraine)
Kavardakov V.V., Director, Mining engineer.
(W/U "Kotinskaja" OJSC "SUEK-Kuzbass"
Isaev I.R., Head of Gosgortechnadzor, PhD.
(Gosgortechnadzor (Southern Federal District)

Methane-air mixture desensitization and explosions suppress by using inert gases in degassing system

Keywords: degas piping methane mixture explosion, desensitization, extinguishing the flame

The article presents the results of experimental studies desensitization methane-air mixtures and the suppression their explosions inert gas, which were presented in different modes: gradually releasing an inert gas or injecting it in the short-term momentum.

Bibliographic list:
 1. Bobrov A.I. Mestnye skopleniya metana pri burenii skvazhin i bor'ba s nimi // Ugol' Ukrainy,-1989. - № 11. - S. 22- 25.
 2. Razrabotat' trebovaniya, obespechivayushchie vzryvobezopasnost' pri burenii degazacionnyh skvazhin: Otchet o NIR MakNII / Makeevka-Donbass, 1984. - 80 s.
234-240
UDC 622:235
Lupy M.G., director, PhD.
(Mine "Taldinskaya-Zapadnaya" OJSC "SUEK-Kuzbass" (Prokopyevsk, Russia)

Field methods of using softening hard bring down roof rocks for excavation sites coal mines

Keywords: hard roof, softening, torpedoing, gidromikrotorpedoing, mechanized complex

The article presents an analysis and application of different ways of softening hard bring down main roof rocks (advanced torpedoing, gidromikrotorpedoing et al.) Recommendations on the choice of the mechanized complexes with the necessary quantity of the working resistance of mining coal seams hard bring down main roof.

Bibliographic list:
 1. Voskoboev F.N., Dzhigrin A.V., Klishin V.I., Kachurin N.M., Mel'nik V.V., Isaev I.R., Tacienko V.P., Lupij M.G., Kostyuk S.G. Tekhnologicheskie resheniya po aktivnomu upravleniyu geomekhanicheskimi processami v ugol'nyh shahtah. Tula: izd-vo TulGU, 2015. - 458 s.
 2. Dokukin A.V., Korovkin YU.A., YAkovlev N.I. Mekhanizirovannye krepi i ih razvitie. M.: Nedra, 1984. – 284s.
241-249
UDC 622.235.535.2
Bondarenko I.F., PhD, scientific Secretary
Nikitin R.I., researcher
Khon V.I., Head Of. the sector of destruction of rocks
Kovalevich S.V., Senior researcher, PhD
(The Yakutniproalmaz Institute, ALROSA (ZAO) (Yakutia, Russia)

Geotechnical monitoring of blasting in mining AK "Alrosa" on the basis of seismic works

Keywords: seismometric survey; rock mass elastic characteristics; velocity of ground vibration

The article includes review information on seismometric survey which was executed by Institute "Yakutniproalmaz" and contracting organizations within geotechnical monitoring of drilling and blasting operations. Correlation between rock mass elastic characteristics and parameters of seismic transients which are registered by means of tool measurements are being considered. The tool measurements allow defining seismically safe values of simultaneously blasted charges. Basic circuitry and features of seismometric survey are provided depending on assigned tasks.

Bibliographic list:
 1. Addition to the "Manual of seismic safety technology of blasting in the quarry "Mir" Association "Yakutalmaz" / report on the research results. – The Institute "Unipromed". – Sverdlovsk. – 1980;
 2. Seismometric study of the effects of massive explosions in a quarry on protected objects of the mine "International" / Nikitin R.I., Khon V.I., Chernykh E.N. // Mining journal. – 2012. – No. 2. – S. 14.
 3. Features of drilling-and-blasting during the revision phase for ultra-deep kimberlite career "Successful" / Bondarenko I.F., Khon V.I., Nikitin R.J. // Mining forum. – 2013. – Ekaterinburg.
 4. Seismic and air shock waves from industrial explosions / Tseytlin Y.I., Smoliy N.A. // M.: Nedra. – 1981. – 192 p.
 5. Blunt and seismic action of explosion in rocks / Mosinec V.N. // M.: Nedra. – 1976. − 271 p.
250-261

Section 5. Information, chronicle
Novosibirsk Mechanical plant "Iskra" invites to cooperation262-262
To the 85th anniversary of Kutuzov Boris Nikolaevich263-264

 << Back
User login
Name:

Password:
Lost password?Register
Password retrival
User name or e-mail:


Enter code:
 
New user registration

User name:

Password:

Repeat password:

Enter code:
Organization name:

INN/KPP:

Juridical address:

Post address:

Contact phone number:

Contact person:

E-mail:
Full name:

Contact phone number:

Post address:

E-mail:
 
Access to electronic version

Texts of the articles are available to registered users who have paid for access to the selected journal issue.